เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
คณะผู้บริหาร

นายทินกร พันธโคตร
นายกเทศมนตรี

นายไชยพร แซ่ต่าง
รองนายกเทศมนตรี

นางมารศรี คันธา
รองนายกเทศมนตรี

นายอนุชา อนุพรวิเศษ
เลขานุการนายก