เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

คณะผู้บริหาร

นายทินกร พันธโคตร
นายกเทศมนตรี

นายไชยพร แซ่ต่าง
รองนายกเทศมนตรี

นางมารศรี คันธา
รองนายกเทศมนตรี

นายอนุชา อนุพรวิเศษ
เลขานุการนายก