เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายเชิดชาย สังสนา
ประธานสภา

นายศิริศักดิ์ เสาะสมบูรณ์
รองประธานสภา

จ.ส.ต.สมัย อุทก
สมาชิกสภา

นายชยกร เรืองสุวรรณ
สมาชิกสภา

นายเชิด วังเนตร
สมาชิกสภา

นายถวิล จันทะมา
สมาชิกสภา

พันโทสมพงษ์
เศวตกุญชร

นายศิลป์ อุทก
สมาชิกสภา

นางสาววัชราพร ธรรมวิเศษ
สมาชิกสภา

นายศราวุธ อิทธิภักดิ์
สมาชิกสภา

นายอรรถพล อดุลย์จิตร
สมาชิกสภา