เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
นักบริหารงานเทศบาล

นายศานิต พลสาเดช
ปลัดเทศบาล
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

นายชม รุจิชยากูล
รองปลัดเทศบาล
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น