เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศรัณย์พร หงศาลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาวสุภาวดี สุกใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางกมลรัตน์ แสนอาบัตร
พยาบาลเทคนิค
ชำนาญงาน

นายกิตติศักดิ์ ผันผาย
จพง.สุขาภิบาล
ชำนาญงาน