เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศรัณย์พร หงศาลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาวสุภาวดี สุกใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางกมลรัตน์ แสนอาบัตร
พยาบาลเทคนิค
ชำนาญงาน

นายกิตติศักดิ์ ผันผาย
จพง.สุขาภิบาล
ชำนาญงาน