เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานปลัด

นายสุนทร สาสนาม
หัวหน้าสำนักปลัด
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาวสุรัตดา คำสืบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาววัสสิกา สุวรรณธาดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

นางปรางทอง กาลแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวชุตินันท์ ไตรยะสุทธิ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน

นายอาทิตย์ ศรีวิทยานนท์
จพง.ป้องกันฯ
ปฏิบัติงาน