เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
กองคลัง

นางยุพา บุญทศ
นักบริหารงานคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาวสุจินดา อุปลีพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายอรุณรัตน์ บุญพรหมมา
จพง.การเงินและบัญชี
ชำนาญงาน