เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองคลัง

นางยุพา บุญทศ
นักบริหารงานคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายกิตติกรณ์ คำสวาสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

จ่าสิบเอกสกลเดช ลาพานิช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอรุณรัตน์ บุญพรหมมา
จพง.การเงินและบัญชี
ชำนาญงาน