เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายเสกสรร บรรหารบุตร
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน