เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

กองช่าง

นายชม รุจิชยากูร
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง

นายวรวุธ ทิพย์โพธิ์
นายช่างไฟฟ้า