เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ
ผอ.กองการศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น