เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองการศึกษา

นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ
ผอ.กองการศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น