เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ฝายยโสธร-พนมไพร

ฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีหน้าที่ในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษโครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณา แก้ปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ข้อมูลเฉพาะ
ที่ตั้งหัวงาน     :: ฝายยโสธร - พนมไพร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ลักษณะโครงการ :: ฝาย คสล.มีบานระบายชนิดบาน Radial gate กว้าง 12.50 เมตร สูง 7.75 เมตร จำนวน 8 บาน ระดับเก็บกัก +126.00 เมตร
รับผิดชอบ   :: ฝายยโสธร - พนมไพร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P.1, P.5 และ P.6/1
ระบบกระจายน้ำ ::   กระจายน้ำด้วยระบบสูบน้ำจากแม่น้ำเข้าคลองส่งน้ำ
พื้นที่ชลประทานทั้งหมด :: 84,000 ไร่

 

  

วันที่ : 22 ธันวาคม 56   View : 1425