เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรม การทำความสะอาดวัดเหนือเกล้ารัตนาราม ประจำปี ๒๕๖๑ (สะอาดวัด สะอาดใจ)

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกร... วันที่ 11 ก.ย. 61 (ดูู 3)

กิจกรรม ฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพ... วันที่ 10 ก.ย. 61 (ดูู 4)

กิจกรรม ทำความสะอาดวัดคุ้มวราราม ( วัดสะอาด ใจบริสุทธิ์ ) ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ... วันที่ 31 ส.ค. 61 (ดูู 8)

กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษา วัดอัพวัน ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์และทำบุญเลี้ยงพระใ... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 15)

กิจกรรม อบรมสภาเด็กเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดอบรมสภาเด็กเทศบาลตำบลพ... วันที่ 22 ส.ค. 61 (ดูู 4)

กิจกรรม การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้กำหนดการฝึกอบรมนักศึ... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 14)

กิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ตามที่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก... วันที่ 15 ส.ค. 61 (ดูู 10)

กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑... วันที่ 1 ส.ค. 61 (ดูู 25)

กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันศุก... วันที่ 31 ก.ค. 61 (ดูู 14)

การต้อนรับพนักงานใหม่ นายสกลเดช ลาพานิช

การต้อนรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้คนใหม่... วันที่ 20 ก.ค. 61 (ดูู 17)

กิจกรรม การรณรงค์การป้องกันโรคใข้เลือดออก 61

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับ 6 หมู่บ้านรณรงค์โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อท... วันที่ 20 ก.ค. 61 (ดูู 18)

กิจกรรม การขุดลอกคลองถนนสายพนมไพร - ร้อยเอ็ด

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้ขุดลอกคลองน้ำสายพนมไพร - ร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561 นำทีมโดยนาย... วันที่ 6 ก.ค. 61 (ดูู 25)

ภาพ กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่อำเภอพนมพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ปร... วันที่ 14 มิ.ย. 61 (ดูู 63)

ิกิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้อายุเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๑&n... วันที่ 23 ม.ย. 61 (ดูู 86)

งานวัดกลางอุดมเวทย์ 61

งานประจำปีวัดกลางอุดมเวทย็์ จัดขึ้นในวันที่ 28-30 มกราคม 61 ภาพกิจกรรมงานวันที่ 28 มกราคม 2561 ... วันที่ 29 ม.ค. 61 (ดูู 189)

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 152)

งาน วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดให้มีโรงการวิถี... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 112)

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีการลอย... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 121)

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรจัดทำโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 145)

กิจกรรม การส่งเสริมการออกกำลังกาย"ลีลาศประยุกษ์"

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 155)