เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ภาพ กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่อำเภอพนมพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ปร... วันที่ 14 มิ.ย. 61 (ดูู 145)

กิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้อายุเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๑&n... วันที่ 23 ม.ย. 61 (ดูู 189)

งานวัดกลางอุดมเวทย์ 61

งานประจำปีวัดกลางอุดมเวทย็์ จัดขึ้นในวันที่ 28-30 มกราคม 61 ภาพกิจกรรมงานวันที่ 28 มกราคม 2561 ... วันที่ 29 ม.ค. 61 (ดูู 357)

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 265)

งาน วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดให้มีโรงการวิถี... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 175)

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีการลอย... วันที่ 17 ม.ค. 61 (ดูู 201)

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรจัดทำโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 225)

กิจกรรม การส่งเสริมการออกกำลังกาย"ลีลาศประยุกษ์"

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 226)

กิจกรรม อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรมีนโยบายหลักทำการพัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ใ... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 211)

ประชุม การดำเนินการสืบค้นรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ อำเภอพนมไพร

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร จัดประชุมเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 128)

กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง ๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ พฤ... วันที่ 22 พ.ย. 60 (ดูู 246)

ตักบาตรเทโวโรหณะ ๖๐

ตามที่ วัดกลางอุดมเวทย์ ได้กำหนดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ปร... วันที่ 9 ต.ค. 60 (ดูู 289)

กิจกรรม โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการพยุงธรรม ค้ำไทยถวายองค์ราชินี

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้ขัดทำโครงการประชารีัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้... วันที่ 8 ก.ย. 60 (ดูู 266)

กิจกรรม เคารพธงชาติ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดให้วว... วันที่ 29 ส.ค. 60 (ดูู 145)

กิจกรรม ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร จึงได้จัดทำโครงการ "ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... วันที่ 22 ส.ค. 60 (ดูู 256)

กิจกรรม แห่เทียนพรรษ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น  ... วันที่ 17 ก.ค. 60 (ดูู 275)

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับอำเภอพนมไพร และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมไพร จัดงานประเพ... วันที่ 4 ก.ค. 60 (ดูู 340)

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ด้านการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสิ่... วันที่ 2 พ.ค. 60 (ดูู 214)

ภาพ กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

ดามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันท... วันที่ 24 ม.ย. 60 (ดูู 320)

ภาพกิจกรรมกีฬาคุ้มพนมไพรสัมพันธ์ 60

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดทำโครงการการแข่งขันกีฬาคุ้มเทศบาลพนมไพรสัมพันธ์ &nb... วันที่ 24 ม.ย. 60 (ดูู 327)