เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้อายุเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑
             ตามที่  เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไดจัดให้มีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เย็น ทำบุญตักบาตร  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  พิธีรดน้ำขอพรเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ  การละเล่นพื้นบ้าน จัดขบวนแห่พระพุทธรูป  พิธีสงฆ์น้ำพระสงฆ์ สรงน้ำองค์พระมหาธาตุ  และกิจกรรมวันเนาว์  เช่นเคยที่ผ่านมา
             บัดนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้ดำเนินการจัดโครงการเป็นที่เรียบร้อย แล้ว  จึงขอรายงานเป็นกิจกรรม    และผลการประกวดดังนี้
                ๑. การแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย (ปรชาชนทั่วไป) ผลการประกวดดังนี้
                        ๑.๑. รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่     หมู่ที่  ๕  คุ้มสว่าง
                        ๑.๒. รางรองชนะเลิศอันดับที่ ๑       ได้แก่    หมู่ที่  ๒  คุ่้มโผ่
                        ๑.๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๒   ได้แก่    หมู่ที่  ๔  คุ้มไต้
                        ๑.๔. รางวัลชมเชย   ได้แก่ หมู่ที่ ๑ คุ้มแก/หมู่ที่ ๓ คุ้มศิลาเลข/และหมู่ที่ ๖  คุ้มกลาง

         ๒. การประกวดธงท่อธงชัย(ธงไยแมงมุม) ผลการแข่งขันดังนี้
                        ๑.๑. รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่     หมู่ที่  ๖  คุ้มกลาง
                        ๑.๒. รางรองชนะเลิศอันดับที่ ๑       ได้แก่    หมู่ที่   ๑ คุ่้มแก
                        ๑.๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๒   ได้แก่    หมู่ที่  ๓  คุ้มศิลาเลข
                        ๑.๔. รางวัลชมเชย   ได้แก่ หมู่ที่ ๒ คุ้มโผ่  /หมู่ที่ ๔ คุ้มกลาง /และหมู่ที่ ๕  คุ้มสว่าง
 
วันที่ : 23 เมษายน 61   View : 204