เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม การขุดลอกคลองถนนสายพนมไพร - ร้อยเอ็ด
ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้ขุดลอกคลองน้ำสายพนมไพร  -  ร้อยเอ็ด  ในระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561 นำทีมโดยนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร (นายทินกร  พันธโคตร)
วันที่ : 6 กรกฎาคม 61   View : 91