เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
                  ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันอาสารหบูชา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน
                  บัดนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรมดังนี้
วันที่ : 31 กรกฎาคม 61   View : 109