เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: โครงการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมไพร
              ตามมที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้มีการประชุมชี้แจงผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่  และผู้พิการ  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมีผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนไว้  จำนวน ๔๐ คน และผู้พิการ  จำนวน  ๖ คน  ได้มีชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมไพรมาร่วมต้อนรับน้องใหม่  และมีอาสาสมัครสาสุขชุมชนมาตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุรายใหม่และผู้ที่สนใจรักษ์สุขภาพ
วันที่ : 21 ตุลาคม 58   View : 280