เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: โครการ ประเพณีลอยกระทง อำเภอพนมไพร ๒๕๕๘
      ตามที่  เทศบาลตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๘ ในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เพ่ื่อร่วมอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
วันที่ : 25 ธันวาคม 58   View : 400