เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กีฬา อปท.พนมไพรสัมพพันธ์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙
              ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรและองค์กหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ได้รับเกีรยติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา  อปท.พนมไพรสัมพันธ์  ครั้งที่ ๘ ประจำปี  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ณ  สนามองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร  ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอพนมไพรทั้ง  ๑๔   แห่ง มีความสมัคร สมาน สามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีพลามัยแข็งแรง  โดยจัดให้มีกิจกรรม  ได้แก่  ฟุตบอล  วอล์เลย์บอลชาย - หญิง  เซปักตะกร้อ  เปตองชาย - หญิง
วันที่ : 25 มกราคม 59   View : 246