เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: โครงการ วิธีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี ๒๕๕๙
           ด้วย   เทศบาลตำบลพนมไพรเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย  จึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  วิธีชุมชนคนพนมไพร  เพืื่อเป็นการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่  รักษา  ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว  เพื่อให้ชุมชนเข็งแข็ง  มีรากแก้วไม่ถูกกลืนไปกับกะแสโลกาภิวัฒน์  โดยปราศจากคุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่ตะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษ   ได้สร้างใว้  
         ดังนั้น  เทศบาลตำบลพนมไพร  จัดให้มีการจัดกิจกรรมต้ฃ่างๆ  เช่น  การประกวดออกแบบลายผ้าใหม  การประกวดภาพถ่ายในอดีต  การประกวดหมอลำกลอนประยุกษ์  การประกวดพานบายศรี  การประกวดธิดารีไซเคิล   การปั้นเตา  ข้าวปุ้นซาว  และประกวดพาข้าว
วันที่ : 1 มีนาคม 59   View : 468