เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
           ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดให้ทีการแห่เทียนพรรษาประจำปี  ๒๕๕๙  ในวันแรม ๑  คำ่  เดือน  ๘  ของทุกปี  เป็นวันเข้าพรรษา  ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  กล่าวคือ  เป็นวันที่พระสงฆ์จะตั้งปราวนาตนว่าจะประจำแยู่ที่วัดติดต่อกันเป็นเวลา  ๓  เดือน  
         เทศบาลตำบลพนมไพร จึงจัดให้มีการประกวดเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร   ในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา  ขึ้น ๑๕   ค่ำ  นั้น  เทศบาลตำบลพนมไพร  จึงขอสรุปผลคะแนน  ดังนี้
๑. วัดป่าอัมพวัน
๒. วัดกลางอุดมเวทย์
๓. วัดเหนือเกล้ารัตนาราม
๔. วัดคุ้มวราราม
 
วันที่ : 1 สิงหาคม 59   View : 313