เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ภาพ กิจกรรมการเต้นบาสโลป ๒๕๕๙

           ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ  การออกกำลังกาย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ในระหว่างสวันที  ๒๙ -๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกาย  สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน  สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น  การเต้นบาสโลป

วันที่ : 27 ธันวาคม 59   View : 116