เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐
                     ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๐  ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบลบาลเมืองพนมไพร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  นักเรียน  นักศึกษา  และเยาวชน  มีความสร้างสรรค์  รุ็จักศึกษาหาความรู้ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งในการจัดงานครั้งนี่จะมีดเด็กที่มาจากโรงเรียนต่างๆ ในเจตอำเภอพนมไพร 
                    ดังนั้น เทศบาลตำบลพนมไพร  ขอขอบคุณท่าน  หน่วยงานต่าง ๆ ห้างร้าน  และร้านค้าที่ให้การสนับสนุนวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเด็ก  เยาวชน  และร่วมออกร้าน  ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  
                  
                    
เทศบาลตำบลพนมไพรใคร่ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ  โอกาสนี้

เทศบาลตำบลพนมไพร
วันที่ : 17 มกราคม 60   View : 156