เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
        ตามที่  เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ด้านการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสิ่งแวดล้อม  ต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๐  ในวันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๐  โดยพาเด็กและเยาวชนศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร  มีความรู้ความเข้าใจถีงกระบวนการ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการและสิ่งแวดล้อม  เพื่อห่างไกลยาเสพติด  และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย  
       จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรม  ดังนี้
วันที่ : 2 พฤษภาคม 60   View : 61