เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรม เคารพธงชาติ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
           ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุม   เมื่อวันที่ ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙  เห็นชอบกำหนดให้ววันที่ ๒๘  กันยายน ของทุกปี  เป็นวันพระราชทานยธงชาติไทย  และเริ่มในวันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๐  เป็นวันแรก  โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติธง  พ.ศ.๒๔๖๐  ลงวันที่ ๒๘  กันยายน ๒๔๖๐  เรียกว่า"ธงไตรรงค์"   รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ   และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
         เพื่อเป็นไปตามโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๑๐๐  ปี  ธงชาติไทย      เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมชักและเคารพธงชาติไทย
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                             

เทศบาลตำบลพนมไพร
วันที่ : 29 สิงหาคม 60   View : 25