เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรม โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการพยุงธรรม ค้ำไทยถวายองค์ราชินี
                              ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร   ได้ขัดทำโครงการประชารีัฐร่วมใจ  ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร   และโครงการ  พยุงธรรม  คำ้ไทย  ถวายองค์ราชินี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีรยติพระนางเจ้าสิริกิตต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙
                           บัดนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดทำโครงการในวันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๖๐         เป็นที่เรี่ยบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรม   ดังนี้
วันที่ : 8 กันยายน 60   View : 48