เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรม อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
                   ตามที่  เทศบาลตำบลพนมไพรมีนโยบายหลักทำการพัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะเปียก  ขยะแห้ง ใบไม้  โดยจัดให้มีการอบรมการทำปุ๋ยหมักในบ้านเรือน  โดยจัดให้มีการอบรมที่สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร
                 บัดนี้เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และจะออกประเมินหมู่บ้านในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
ต่อไป
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

เทศบาลตำบลพนมไพร
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 60   View : 10