เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม การส่งเสริมการออกกำลังกาย"ลีลาศประยุกษ์"
               ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๕-๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพของร่างกาย  สร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชนมีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการออกกำลังกาย แบบการเต้นลีลาศประยุกษ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร
               บัดนี้เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้
               
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
เทศบาลตำบลพนมไพร
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 60   View : 226