เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
                    ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรจัดทำโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  ประจำปี ๒๕๖๑  ขึ้นในวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการป้องกันยาเสพติด  เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติดในสำนักงาน เพื่อให้เทศบาลตำบลพนมไพรในการไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติดและเพื่อเป็นระเบียบปฎิบัติของพนักงานเทศบาตำบลพนมหไพรไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
                   บัดนี้เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้เทศบาลตำบลพนมไพร
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 60   View : 226