เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐
                    ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีการลอยกระทง  ประจำปี ๒๕๖๐  นั้น  บัดนี้เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดกิจกรรมแล้ว 
                      จึงขอรายงานการจัดกิจกรรมดังต่อไปนีั้
วันที่ : 17 มกราคม 61   View : 236