เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: งาน วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑
                             ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดให้มีโรงการวิถีชุมชนคนพนมไพร ข้ีในวันที่  12-14 ธันวาคม  ๒๕๖๐ นั้น  บัดนี้โรงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
                              จึงรายงานเป้นกิจกรรมดังต่ีอไปน้ี
วันที่ : 17 มกราคม 61   View : 191