เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3


1.สภาพทั่วไป
          เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น เทศบาล  พ.ศ.  2542  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542 มีสำนักงานตั้งอยู่ถนนสายพนมไพร – กิ่งอำเภอหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมไพรประมาณ 1 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ  65 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และ6 ตำบลพนมไพร โดยมีเขตเทศบาลตำบลต่อไปนี้
►ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก       ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งหนองแวง(หนองขัว) ตรงฟากตะวันออกทางไปจังหวัดยโสธร  จากเขตที่ 1เลียบตามฝั่งใต้ของหนองแวง (หนองขัว)   ไปทางทิศ      ตะวันออกเฉียงใต้   ถึงฟากเหนือทางไปบ้านดอนพระจันทร์  ตรงสะพานข้ามหนองสม  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2
►ทิศใต้      จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งเหนือของหนองสม หนองศาลา หนองโผล่และหนองศิลาเลข  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงฟากตะวันออกของถนนพินิจนนทราษฎร์  ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 520 เมตร ซี่งเป็นหลักเขตที่ 4
►ทิศตะวัน ตก   จากหลักเขตที่ 4 เป็นส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ไป ทางทิศเหนือถึงฟากเหนือของทางไปตำบลกุดน้ำใส  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1
 
 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิประเทศ
         เทศบาลตำบลพนมไพร มีภูมิประเทศเป็นรูปทรงกระทะคว่ำหรือหลังเต่า  ภูมิอากาศโดย
ทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส
การประกอบอาชีพของประชากร
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่
                             1. การทำนา       ประมาณร้อยละ 60
                             2. อื่นๆ               ประมาณร้อยล่ะ 40
 
 
2. สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
         2.1 การคมนาคม
                ภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร      มีถนนทั้งสิ้น   26  สาย   รวมความยาวประมาณ
14,150 กิโลเมตร
                   ถนนลาดยาง       ความยาว        2,200         เมตร
                   ถนนคอนกรีต      ความยาว      11,264         เมตร
                   ถนนลูกรัง            ความยาว       0.686         เมตร


     การติดต่อระหว่างอำเภอ-จังหวัด  สามารถเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
                   สายพนมไพร – อาจสามารถ - ร้อยเอ็ด
                   สายมหาชนะชัย – พนมไพร – อาจสามารถ – ร้อยเอ็ด
         2.2  การระบายน้ำของชุมชน
                ระบบระบายน้ำของเทศบาลมีทางระบายน้ำ คสล. ทั้งสิ้น  18 สาย ยาวประมาณ 10.90
กิโลเมตร  นอกนั้นรางระบายน้ำเป็นรางดิน จุดระบายน้ำทิ้งคือหนองน้ำสาธารณะ ที่อยู่รอบเทศบาล
และบางส่วนปล่อยให้ซึมไปเองตามธรรมชาติ
         2.3 การประปา
                การประปาในเขตเทศบาลเป็นการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค    ซึ่งได้รับโอน
กิจการจากสุขาภิบาลพนมไพร  ในปี 2537 หารบริการยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนประชาชนมีการใช้น้ำมาก
                 จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา     1,492   ครัวเรือน
                 หน่วยงานข้าวของประปา เป็นของสำนักงานการประปาสุวรรณภูมิ
                 แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือ ลำน้ำชี (ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรอง)
                 มีกำลังผลิต     1,440    ลบ.ม. / วัน
         2.4  การไฟฟ้า
                การใช้ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร  การไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าของไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือนจะมีบ้างหรือเป็นบางส่วนที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้คือกลุ่มที่ก่อสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างจากชุมชน   ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน  ปัจจุบันมีประมาณ 20 สาย และยังไม่มี 4 สาย
                 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                       1,498       ครัวเรือน
                 พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ                100       ของพื้นที่ทั้งหมด
                 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) จำนวน 300 จุด ครอบคลุมถนนทุกสาย
         2.5  การสื่อสาร
                 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่มี          2      หมายเลข
                 จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่มี             1      แห่ง
                 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                             1      แห่ง
                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด
                 มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน                        20    แห่ง
                 สถานีวิทยุกระจายเสียง   1  แห่ง  (สถานีวิทยุท้องถิ่นแห่งประเทศไทย)
                 สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ (ไม่มี)
                 สื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ไม่มี)
                 ระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) ในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยล่ะ 55
         2.6  การใช้ที่ดิน
                การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเพื่อปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย   และมีบางส่วนเป็นที่ดิน
ราชพัสดุและที่ดินของส่วนราชการ  ซึ่งมีการใช้ที่ดินในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
เป็นส่วนมาก
 
 3. สภาพทางเศรษฐกิจ
         3.1 การเกษตรกรรม
               ประชากรของพื้นที่ประมาณ  ร้อยละ   60    ประกอบอาชีพทำนา       ทำไร่     รายได้ของ
ประชากรโดยเฉลี่ย  68,280  บาท/คน/ปี
         3.2 การพาณิชกรรมและการบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                -สถานีบริการน้ำมัน                                                           2          แห่ง
                -ตลาดสด                                                                         1          แห่ง
                -ร้านค้าทั่วไป                                                                 235        แห่ง
สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                -โรงฆ่าสัตว์                                                                     1          แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ  
                -ธนาคาร                                                                         2          แห่ง
                -สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข                  61         แห่ง
                -ร้านเสริมสวย                                                                18         แห่ง
 
4.สภาพแวดส้อม
           4.1  ชุมชน
                  ชุมชนจำนวน  6  ชุมชน         (เรียกตามจำนวนหมู่บ้าน)       จำนวนครัวเรือน
1,498  ครัวเรือน  ประชากรในชุมชน  4,701  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2550) แยกเป็น
                                      ชาย         2,328       คน
                                      หญิง        2,373       คน
                                      รวม         4,701       คน
          4.2 การศึกษา
                ภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร สามารถแยกระดับการศึกษาได้เป็น 2 ระดับ คือ
           1.  ระดับก่อนประถมศึกษา
                 -เด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ส.พ.ฐ.)    แห่ง  คือ
                  โรงเรียนบ้านพนมไพร
                 -เด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน  2  แห่ง  คือ โรงเรียนกมลวิทยา
                  และโรงเรียนอนุบาลชีวรัตน์
           2.  ระดับประถมศึกษา
                 -โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ส.พ.ฐ.)  1 แห่ง   ได้แก่
                  โรงเรียนบ้านพนมไพร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
                -โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียบนอนุบาลชีวรัตน์
                  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-4
        4.3    ด้านศาสนา
               -ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่จำนวนร้อยละ      99.98    นับถือ
โดยมีวัดในเขตเทศบาล  รวม  4  วัด
                            1.  วัดกลางอุดมเวทย์
                            2.  วัดเหนือเกล้ารัตนาราม
                            3.  วัดคุ้มวราราม
                            4.  วัดป่าประชาธรรมรักษ์
 
 
       4.4        วัฒนธรรม   
                    ประเพณีที่สำคัญ
              -ประเพณีบุญบั้งไฟ      ซึ่งได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกปี          โดยจะตรงกับวันขึ้น  15
ค่ำ  และวันแรม  1  ค่ำ  เดือนเจ็ด  โดยงานดังกล่าวหมู่บ้าน  บริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ จะนำขบวนแห่
บั้งไฟสวยงาม  หรือขบวนแห่บั้งไฟโบราณ  ซึ่งในขบวนแต่ล่ะขบวนจะประกอบไปด้วย  บั้งไฟ
ขบวนฟ้อน   ดนตรีประกอบ  และสาวงามผู้ถือป้าย เข้าร่วมขบานแห่  ในวันขึ้น 15 ค่ำ และในวัน
แรม  1  ค่ำ  เดือน  7  จะเป็นวันจุดบั้งไฟ
             -ประเพณีลอยกระทง     ซึ่งได้กำหนดเป็นประจำทุกปี      โดยจะตรงกับวันขึ้น  15
ค่ำ  เดือนสิบสอง  ซึ่งในวันดังกล่าวจะจัดให้มีการแห่กระทง  และประกวดนางนพมาศ
              -ประเพณีสงกรานต์  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่  13  เมษายน   ของทุกปี โดยจัดให้มี
การทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญพ่อเมือง (นายอำเภอ) และบุคคลสำคัญในท้องถิ่น รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ และพิธีแห่พระพุธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์
 
 
       4.5  กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน
                                           -สนามกีฬาอเนกประสงค์         จำนวน       3           แห่ง
                                           -สนามบาสเกตบอล                 จำนวน       2           แห่ง
                                           -สนามตะกร้อ                         จำนวน       6           แห่ง
                                           -สนามฟุตบอล                        จำนวน       3           แห่ง
                                           -ห้องสมุดประชาชน                จำนวน       1            แห่ง
                                           -สนามเด็กเล่น                       จำนวน       5            แห่ง
     4.6  การสาธารณสุข
             1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
                 รัฐบาล  จำนวน   1   แห่ง   เตียงคนไข้      จำนวน  30  เตียง
             2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  (สส.อ.)   จำนวน    1   แห่ง
             3. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัด ในเขต
                 พื้นที่

                                   -นักวิชาการสาธารณสุข   โรงพยาบาล  3  คน      สส.อ.         1            คน
                                   -แพทย์                                                   จำนวน            5             คน
                                   -พยาบาล                                                 จำนวน           39            คน
                                   -ทันตแพทย์                                             จำนวน            1             คน
                                   -เภสัชกร                                                 จำนวน            4             คน
                                   -นักเทคนิคการแพทย์                                 จำนวน            1             คน
                                   -เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์              จำนวน            1             คน
                                   -เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์                              จำนวน            1            คน
                                   -เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                               จำนวน            1            คน
                                   -เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                        จำนวน            1            คน
                                   -เจ้าหน้าที่เวชสถิติ                                       จำนวน            1           คน
                                   -เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                   โรงพยาบาล 1 คน  สส.อ.  7 คน
                                   -อสม.                                                        จำนวน          89          คน
  4.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี   ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554)    -  ครั้ง
          2. ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
               คิดเป็นผู้เสียชีวิต  คน   บาดเจ็บ  -  คน    ทรัพย์สินมูลค่า   -   บาท
          3. รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน   1   คัน
               จุน้ำได้    5,000   ลิตร   ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  2525   ราคา   222,251.-บาท
      (จากกรมการปกครอง)
          4.  รถบรรทุกน้ำ   จำนวน   2   คัน
               จุน้ำได้   5,000      ลิตร            ได้จากกรมการปกครอง  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2536
               จุน้ำได้    10,000   ลิตร            ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครอง
เมื่อปี  พ.ศ.  2548
          5. รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว   จำนวน  1  คัน   ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก
กรมการปกครอง  เมื่อปี  พ.ศ.  2548
          6. เรืองท้องแบน  จำนวน  2  ลำ   ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครอง
เมื่อปี  พ.ศ.  2548
         7. พนักงานดับเพลิง                                                  จำนวน         3      คน
         8. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                          จำนวน        99     คน
         9. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย                              จำนวน         1      คน
 
5.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
      5.1  ภูมิอากาศ  (ปีปัจจุบัน)
                   1.      อุณหภูมิสูงสุด    38     องศาเซลเซียส   ต่ำสุด   18   องศา
เซลเซียส
                            อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี.ค.-มิ.ย.   28 –38       องศาเซลเซียส
                            อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก.ค. – ต.ค.  25 –34     องศาเซลเซียส
                            อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย. – ก.พ. 20 –32     องศาเซลเซียส
                 2.        ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อเดือน  มี.ค. – มิ.ย.      155    ม.ม.
                            ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อเดือน  ก.ค. – ต.ค.      147    ม.ม.
 
     5.2  แหล่งน้ำ
                 1. หนอง   จำนวน   2   แห่ง    ได้แก่
                            1.1  หนองแนบ
                            1.2  หนองแวง
     5.3 การระบายน้ำ
                1. พื้นที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ   10   ของพื้นที่ทั้งหมด
                2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด   3   วัน   ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม
                3.เครื่องสูบน้ำ   เส้นผ่าศูนย์กลาง  1  ½  นิ้ว
   
     5.4  น้ำเสีย
               1.  ปริมาณน้ำเสีย                                            50             ลบ.ม/วัน
               2. ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้  (ระบุ)                        รวม      -   แห่ง
               3. น้ำเสียที่บำบัดได้                                       จำนวน      -  ลบ.ม./วัน

     .5 ขยะ          
               1. ปริมาณขยะ             18   ลบ.ม./วัน
               2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ    รวม   3   คัน  แยกเป็น  (แยกตามขนาดความจุขยะ)
                   ก.  รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ   12  ลบ.หลา   ซื้อเมื่อ
    พ.ศ.2542
                   ข.  รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ  ขนาดบรรจุ    12  ลบ.หลา   ซื้อเมื่อ
    พ.ศ.2542
                   ค. รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนขยะ  ขนาดบรรจุ     12  ลบ.หลา   ซื้อเมื่อ
    พ.ศ.2549
 
              3. ขยะที่เก็บขนได้    จำนวน              17       ลบ.ม./วัน
              4. ขยะที่กำจัดได้  จำนวน                   15      ลบ.ม./วัน
                     กำจัดขยะโดยวิธี          กองบนพื้น                                     กองบนพื้นแล้วเผา
                                                         ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ           หมักทำปุ๋ย
                                                         เผาในเตาเผาขยะ                        อื่น ๆ

            5. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้   จำนวน   2     ไร่     ตั้งอยู่ที่  ที่สาธารณะ
ประโยชน์ดอนต่าย
                    -ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง                              3            กม.
                    -ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว      จำนวน              2            ไร่
                    -เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก                จำนวน              -              ไร่
                    -คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก                             2             ปี
          6.สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
                    -เป็นที่สาธารณะประโยชน์
          7.ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ       จำนวน            -            ไร่
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
View : 4649