เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

  สำนักปลัด  
 

นายศานิต พลสาเดช

ปลัดเทศบาลตำบลพนมไพร

(นักบริหารงานเทศบาล 8)

 
 

นายชม รุจิชยากูล

รองปลัดเทศบาลตำบลพนมไพร

(นักบริหารงานเทศบาล 7)

 
 

นายสุนทร สาสนาม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป 6)

 

นางสาววัสสิกา สุวรรณธาดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว

นางสาวสุรัตดา คำสืบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว


นางปรางทอง กาลแสง
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว

นางสาวชุตินันท์ ไตรยะสุทธิ์
เจ้าพนักงานทะเบียน 4

   

นายอาทิตย์ ศรีวิทยานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 4


นายสายันต์ วงษ์วิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
 
นายจักรพงษ์ ชนะมัจฉา
นักพัฒนาชุมชน 5 
View : 934