เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวศรัณย์พร หงศาลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
 
 
นางสาวสุภาวดี สุกใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
 

นางกมลรัตน์ แสนอาบัตร
พยาบาลเทคนิค 6ว
 
นายกิตติศักดิ์ ผันผาย
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 6ว
     
     
View : 500