เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

กองการศึกษา

นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 7)

นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา 6)

 
View : 570