เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

   
 


นายกฤษฎา  แสงสุรินทร์
ประธานสภาเด็กฯ

 

นายรัชชานนท์ จันใหม่
รองประธานสภาเด็กฯ
 
นางสาวณัฐนรีกานต์ มูลจันที
รองประธานสภาเด็กฯ

นายรติพงค์ จันใหม่
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวบุญยาพร ศรีวงษา
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

 นางสาวสุภาวดี สงมา
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวญานิภา ไชยปราบ
ผู้บริหารสภาเด็กฯ


นางสาวกัญญารัฐ เปลื้องนาผล
ผู้บริหารสภาเด็กฯ


ด.ญ.วัลนภา หัสโน
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

ด.ญ.อารีรัตน์ สินทะรมย์
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

ด.ญ.ชนนิกานต์  เนตรวงศ์
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวภาราดา ฤทธิโย
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวอภิภาวดี วงษ์ภักดี
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวพรไพลิน พรมมาสม
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวพิชญานิน จิตสนธ์
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวอรอุมา  นามมนตรี
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวอารีรัตน์ วโรรส
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวบุญยะพัฒน์ ผาริการ
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวโชติการ เบ้านี
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

ดญ.วริษา ปิจจะโร
ผู้บริหารสภาเด็กฯ

นางสาวปัณฑารีย์  วรรณภพ
ผู้บริหารสภาเด็กฯ
     
     
     
     
View : 1299