เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

ภูมิปัญญาท้องถิ่น


1.นางคำภา เดชไชย  อายุ 69 ปี  เกิด พ.ศ. 2490   การศึกษา ป.4  บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด   ปราชญ์ด้านสาขาทำบายศรีสู่ขวัญ  
รางวัลที่ได้รับ 
     -เคยรับรางวัลชนะเลิศกระทงสวยงาม   ประดิษฐ์ขากวัสดุธรรมชาติ  (ใบตอง)
     -ได้รบรางวัลรองชนะเลิศกระทงสวยงาม    ประดิษฐ์ขากวัสดุธรรมชาติ  (ใบตอง)
     -เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ประดิษฐ์ขากวัสดุธรรมชาติ  (ใบตอง)

2.นายผัน   แก้วภูมิแห่  เกิด 25ก.ค. 2484   การศึกษา ป.4  อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด   ปราชญ์ด้านสาขาการจักรสาน  สานตะกร้าจากไม้ไผ่  สานกระติบข้าว  สานกระด้ง สานเพื่อจำหน่าย

3.นางทองเพียร    ดิษฐวิเศษ  อายุ   66 ปี เกิด 1 เม.ย. 2493 การศึกษา ป.4   บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    ปราชญ์การทำบายศรีสู่ขวัญ   ทำบายศรีในพิธี ต่างๆ

4.นายสีลา  กิ่งมะทา อายุ 76 ปี   เกิด 3 ธ.ค. 2484  การศึกษา ป.4 บ้านเลขที่ 5 หมู่ 13  ตำบลหนองทัพไทย ปราชญ์จักรสานการสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ตะกร้าหวาย

5.นางนงคราญ   ถิ่นทัพไทย  อายุ 50 ปี  เกิดวันที่ 11 ม.ค.2509  การศึกษา ม.6 บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทัพไทยอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด     ปราชญ์ด้านการแกะสลักผักผลไม้ 

6.นางละม้าย  อ่อนจันทร์  อายุ  61 ปี เกิดเมื่อ 13 ก.ย. 2499  การศึกษา ป.4 บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 17 บ้านท่าเจริญ  ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  ปราชญ์ด้านการทอเสื่อกกลวดลายสวยงาม

7.นายโพธิ์ชัย  กันวัน   อายุ 73 ปี เกิดเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2485 การศึกษา ป.4  บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่1 บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปราชญ์ด้านการจักรสานไม้ไผ่และหวาย 
 
.......................................
 
View : 1403