เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร

ายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


กาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


  มาตรการการตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจ

 
View : 1500