เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

วิสัยทัศน์
  "เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส การศึกษาไกลก้าวหน้า"
พันธกิจ
    1.ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า แสงสว่าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
    2.รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    3.การสาธารณะสุขและการอนามัยครอบครัว
    4.การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
    5.ส่งเสริมการทำมาหากินของราาฎร
    6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งการสังคมสังเคราะห์
    7.บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
    8.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนโยบายของรัฐ
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดกิจการตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    1.การคมนาคม การระบายน้ำ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความสะดวก
    2.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
    3.ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน
    4.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารทั้งในระบบและนอกระบบ
      รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม
    5.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีพ
    6.ช่วยเหลือ สนันสนุน ส่งเสริม เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
    7.เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
    8.เพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดทั้งภาระกิจอื่นใดที่จะถูกถ่ายโอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในโอกาสต่อไปได้
   
View : 2148