เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
                ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้ส่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ซึ่งเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ส่งให้ผู้ว่าราชดารให้ความ
เห็นชอบตามนัยมาตรา 62  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 นั้น
                ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้พิจารณาและเห็นชอบด้วย และได้ลงนามให้ความเห็นชอบ
ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมารปกครองท้องถิ่นอำเภอ ที่ รอ 0037.14/1463 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 แล้ว
เทศบาลพนมไพรจึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป
  
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1.ด้านการดำเนินงานอื่น
 2.ด้านบริหารงานทั่วไป
 3.ด้านบริการชุมชนและสังคม
 4.ด้านการเศรษฐกิจ        
View : 175