Get Adobe Flash player
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานเทศบาล

เจ้าพนักงานคลัง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน เจ้าพนักงานการคลัง

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการคลังของเทศบาลมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการรับ การจ่ายเงินสะสมของเทศบาล ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย พิจารณาตรวจจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญ และเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ เงินยืมสะสมเทศบาล เงินยืมทดรองจ่าย เงินฝาก เงินอุดหนุน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเบิกปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และการนำส่งเงินรายได้ ตรวจสอบให้คำแนะนำชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการคลังให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล จัดเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอันมีค่าของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าพนักงานการคลัง 2 ระดับ 2 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
เจ้าพนักงานการคลัง 3 ระดับ 3 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
เจ้าพนักงานการคลัง 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
เจ้าพนักงานการคลัง 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
เจ้าพนักงานการคลัง 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 2

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคลังของเทศบาลที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจรายละเอียดของฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาใบนำส่งเงินและเอกสารการคลังอื่น เช่น ตรวจพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการเบิกจ่าย จำนวนเงิน งบประมาณคงเหลือและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานอื่น ๆ การจัดลำดับเอกสารประกอบฎีกา ตรวจจำนวนเงินประจำงวดหรือเงินจัดสรร ตรวจความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามสิทธิและเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกันที่มีปัญหา คำนวณเวลาราชการและยอดเงินที่จะต้องจ่าย เก็บฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน หลักฐานการรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ ทะเบียนเงินยืม ทะเบียนคุมการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ทะเบียนเงินมัดจำประกันสัญญาและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ฯลฯ รับผิดชอบและจัดทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำรายงานการเงินและรายงานต่าง ๆ ตรวจสอบเรื่องราวการขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย เงินยืมสะสม ตลอดจนการเสนอเรื่องราวเพื่อเร่งรัดติดตามทวงถามเงินยืมค้างจ่าย การตั้ง
งบ ประมาณชดใช้เงินยืม เงินสะสม การขอกู้เงิน ตรวจรับหลักฐานการค้ำประกันสัญญาจ้าง สัญญาซื้อ ขาย ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ การขาย การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ การขาย การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานการคลังของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณและงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 3

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ไม่สูงนัก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการคลังของเทศบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานการคลังของเทศบาล ที่ยากพอสมควรภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการคลังของเทศบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจฎีกา เอกสารประกอบฎีกา เอกสารการขอกันเงิน และเอกสารทางการคลัง ตรวจฎีกาบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินทดแทน เงินทำขวัญ เอกสารอื่น ๆ ที่มีปัญหายุ่งยาก ตรวจเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญที่มีปัญหายุ่งยากหรือมีปัญหากฎหมาย เช่น การขอรับบำเหน็จบำนาญพิเศษ บำนาญตกทอด เงินทดแทน และเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ชี้แจงทักท้วงและแนะนำการใช้จ่ายเงินและการดำเนินการเบิกจ่ายแก่หน่วยงาน ต่าง ๆ เงินรายได้ของเทศบาล ตรวจหลักฐานและเอกสารในกรณีที่เทศบาล จะกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล คำนวณดอกเบี้ยและเงินต้นที่เทศบาลจะต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดและส่งใช้เงินยืม การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี การเบิกตัดปี ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังของเทศบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 2 ปี ให้เพิ่มเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 ข้อ 1

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานการคลัง 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า หน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการคลังของเทศบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาจำนวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานการคลัง
ของเทศบาลที่ค่อนข้างยากมากโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบหรือภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการคลังของ เทศบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจและเสนอความเห็นฎีกา ตรวจและรับรองบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ตรวจเรื่องราวการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน การรับโอนเงินจัดสรรจากทางจังหวัด การรับโอนเงิน ขายบิล การขอกันเงิน การขอถอนคืนเงินรายได้ การฝากเงินของเทศบาล การตรวจรับรองรายละเอียด การถอนเงินของเทศบาล การควบคุมการเบิกจ่าย ควบคุมการรับเงิน การจ่ายเงิน นับธนบัตรเพื่อส่งฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร การลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารการรับเงิน การจ่ายเงิน การพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการวางระเบียบในการรับ-ส่งเงินและการเก็บรักษา เงิน การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น ควบคุมและรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังของ เทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคลังของเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้เพิ่มเป็น 5 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 ข้อ 1

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานการคลัง 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลมีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ
2. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ เดียวกัน รับผิดชอบงานการคลังของเทศบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาจำนวนพอสมควรหรือปฏิบัติงานคลังของเทศบาลที่ยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับการคลังของเทศบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การตรวจจ่ายเงินตามฎีกาที่ตั้งเบิก การตรวจจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ การตรวจจ่ายเงินชำระหนึ้เงินกู้ตามสัญญาการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อตั้งรายจ่ายไว้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การตรวจสอบเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การรับเงินรายได้และการนำส่งเงิน การส่งใช้เงินยืมทดรอง การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับการคลัง การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน การเก็บรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของเทศบาล และเป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นต้น ฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังของ เทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังของเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานการคลัง 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่ายหรือกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ เดียวกัน รับผิดชอบงานการคลังขอเทศบาลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานการคลังของเทศบาลที่ยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับการคลังของเทศบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การตรวจจ่ายเงินตามฎีกาที่ตั้งเบิกการตรวจจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของหน่วยงาน ต่าง ๆ การตรวจจ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อตั้งรายจ่ายไว้ชำระหนึ้เงินต้นและดอกเบี้ย การตรวจสอบเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การรับเงินรายได้และการนำส่งเงิน การส่งใช่เงินยืมทดรอง การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับการคลัง การตรวจสอบ
ติดตามผลการดำเนิน งาน การเก็บรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของเทศบาล และเป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานคลัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.ท..เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังของเทศบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังขอเทศบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมา แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานการคลัง 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Speadsheet)

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช