Get Adobe Flash player
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

  มติ ก. เทศบาล.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๑)
เอกสารแนบ
01/12/2553
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (มท 0809.6/ว 315)
เอกสารแนบ
17/11/2553
การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๙.๙/๑๘๑)
เอกสารแนบ
17/11/2553
หารือการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ (มท ๐๘๐๙.๙/๑๘๖)
เอกสารแนบ
17/11/2553
การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล ( มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๑๒)
เอกสารแนบ
16/11/2553
การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๑๓)
เอกสารแนบ
16/11/2553
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว190)
เอกสารแนบ
14/07/2553
ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว164)ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว164)ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว164)
เอกสารแนบ
24/06/2553
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป (มท 0809.2/ว103)
เอกสารแนบ
12/05/2553
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และการกำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน และบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มท 0809.9/ว820)
เอกสารแนบ
04/05/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 1 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 10 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 11 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 2 ปี 2553
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 3 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 4 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 5 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 6 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 7 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 8 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
 

Ankara Escort istanbul escort antep escort Ankara Escort mersin escort Antalya Escort Ankara Rus Escort escort bayan Ankara escort bayan ankara escort izmit escort bodrum escort Ankara bayan masöz kuşadası escort Eskişehir Escort Ankara escort bayan