Get Adobe Flash player
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

  มติ ก. เทศบาล.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๑)
เอกสารแนบ
01/12/2553
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (มท 0809.6/ว 315)
เอกสารแนบ
17/11/2553
การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๙.๙/๑๘๑)
เอกสารแนบ
17/11/2553
หารือการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ (มท ๐๘๐๙.๙/๑๘๖)
เอกสารแนบ
17/11/2553
การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล ( มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๑๒)
เอกสารแนบ
16/11/2553
การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๑๓)
เอกสารแนบ
16/11/2553
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว190)
เอกสารแนบ
14/07/2553
ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว164)ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว164)ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว164)
เอกสารแนบ
24/06/2553
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป (มท 0809.2/ว103)
เอกสารแนบ
12/05/2553
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และการกำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน และบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มท 0809.9/ว820)
เอกสารแนบ
04/05/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 1 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 10 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 11 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 2 ปี 2553
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 3 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 4 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 5 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 6 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 7 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553
มติ ก.ท. ครั้งที่ 8 ปี 2552
เอกสารแนบ
30/04/2553

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com