Get Adobe Flash player

สัญลักษณ์เทศบาล

sk2

hotlinebos

จุดบั้งไฟสิบล้านอำเภอพนมไพร

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

 

เข้าสู่ระบบรวมลิงค์ต่างๆ

 

ชำระภาษี

pasee

mahatthaiwww m-culture go th
www m-society go th
www moc go th
www mod go th
www mof go th
www mol go th

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 442692

rutd

QR-Code

สถิติ

bb

header topic
somdes New
image roykatong56
pasee56
56 1Bar Purchad pnp

Bar information pnp

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร

08 มกราคม 2014, 09.07 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร
ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   

งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย

26 พฤศจิกายน 2013, 16.11 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย
                       ขอเชิญท่านพ่อ  แม่พี่น้อง ร่วมในงานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย  เขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556

ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร

16 พฤศจิกายน 2013, 17.08 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร
เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง 6 ชุมชน และหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณ สระขี้ลิง

แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี

06 พฤศจิกายน 2013, 10.14 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี
ด้วยอำเภอพนมไพรได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำชีอย่างใกล้ชิด ปรากฏว่า ปัจจุบันมวลน้ำชีที่ไหลมาจาก

การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 16.00 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ  59  ปี  และจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2557 

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 15.41 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG ราคาเดิม

09 ตุลาคม 2013, 14.53 sata555 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG  ราคาเดิม
กระทรวงพลังงานแจ้งขยายเวลารับลงทะเบียนซื้อก๊าซ  LPG  ราคาเดิม สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  ภาคครัวเรือน  ซึ่งมี  2  กลุ่ม 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร

04 ตุลาคม 2013, 15.48 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร
ตามที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมไพร
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารการศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภท บุคลากรทางการศึกษา

สายงาน บริหารการศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สาย งานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในกอง/สำนักการศึกษาหรือในส่วนราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดสำหรับ เทศบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบ สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาของเทศบาล ในตำแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้
นักบริหารการศึกษา 6 ระดับ 6
หัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารการศึกษา 7 ) ระดับ 7
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7 ) ระดับ 7
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 8 / รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) ระดับ 8
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) ระดับ 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้ากองการศึกษาของเทศบาล หรือปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานในกอง/สำนักการศึกษาของ เทศบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัด การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกัน คุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการ กำหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง และประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สำนักการศึกษา ประกอบด้วยการบรรจุแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำ รายงานประจำปี เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัยสั่งการ การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. ดำรงตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือดำรงตำแหน่งอื่น ในระดับ 6 ที่ ก.ท.เทียบเท่า โดยจะต้องเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ เทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท ก.ท. กำหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ การศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง กับครู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางการศึกษา
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
11. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา
13. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
14. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารการศึกษา 7)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารกอง/สำนักการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษาทั้ง ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกัน คุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการ กำหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สำนักการศึกษา ประกอบด้วยการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำ รายงานประจำปี เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจดสรรงบประมาณสำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิด ชอบ ประสาน การวางแผน การวินิจฉัย สั่งการ การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารการศึกษา 7)
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา 6 และหรือนักบริหารการศึกษา คศ.1มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานครูเทศบาล รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 หรือบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลระดับ 7ว หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
4. เคยดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 สังกัดอื่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
5. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการ ชำนาญการ หรือศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท ก.ท. กำหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ การศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง กับครู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางการศึกษา
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
11. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา
12. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
13. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้อำนวยการกองการศึกษาของเทศบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็ก และเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกัน คุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการ กำหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง และประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกองการศึกษา ประกอบด้วยการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนด มาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำรายงานประจำปีเป็นต้น
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจดสรรงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา อัตรากำลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัย สั่งการ การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7)
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา 6 และหรือนักบริหารการศึกษา คศ.1มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) และหรือนักบริหาร การศึกษา คศ.2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท ก.ท. กำหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ การศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง กับครู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางการศึกษา
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
11. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา
12. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
13. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 8 / รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาของเทศบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกัน คุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการ กำหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุน การสร้าง และประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สำนักการศึกษา ประกอบด้วยการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และ ร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำรายงาน
ประจำปี เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา อัตรากำลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัย สั่งการ การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 8 หรือรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8)
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) และหรือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คศ.2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7(นักบริหารการศึกษา 7) และหรือนักบริหารการศึกษา คศ.2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาที่ ก.ท. กำหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ การศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง กับครู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางการศึกษา
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
11. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา
13. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
14. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้อำนวยการสำนักการศึกษาของเทศบาล โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนางานด้านวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และงบประมาณ การประสานระดมทรัพยากร การบริหารจัดการทั่วไป การประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่น การกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพ การศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการกำหนด นโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกบนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสำนักการศึกษา ประกอบด้วยการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนด มาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การจ้ด สวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำรายงานประจำปี เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา
อัตรา กำลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัย สั่งการ การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9)
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) หรือ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) และหรือผู้อำนวยการกองการศึกษา คศ.3 หรือรอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คศ.3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท ก.ท. กำหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ การศึกษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับครู กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางการศึกษา
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
11. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา
13. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
14. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

adminlocal bar

information2

information

แนะนำผู้บริหาร

bosnok

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

raw1

 

daylynew
kom
ks
manage
mati
siam
thairat


สำรวจความคิดเห็น

ท่านอยากให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
 

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

dbd

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

banner clip

banner it

banner mis