ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลพนมไพรอาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ   สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงประกาศสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในห้วงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจ

เทศบาลตำบลพนมไพรจึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดิน      และ สิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 08-9710-7316, 08-4826-8359 , 043-591221

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    31    เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e