ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น เทศบาลตำบลพนมไพร จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) เพื่อ ให้ประชาชนทราบ

ประกาศรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565