คำสั่งเทศบาลตำบลพนมไพร ที่ 819 /2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566

92576