คำสั่งเทศบาลตำบลพนมไพร ที่ 820/2565 เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566

92575