คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพนมไพร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพนมไพร