รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลพนมไพร ได้รับการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานการเงินประจําปีพร้อมกับรายงานผล การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวง เจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นําส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย จึงขอรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
รายงานการตรวจสอบ
ไฟล์: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน.pdf ขนาด 4,628.05 KB
ดาวน์โหลด