หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

14 มีนาคม 2023

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบประเมินหรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transpare...

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

8 มีนาคม 2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมไพร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร จำนวน 6 ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำน...

แจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ที่นี่

แจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ที่นี่

8 มีนาคม 2023

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนด...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

20 กุมภาพันธ์ 2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพนมไพร ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร หรือผู้ที่มาติดต่องานในเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)...

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

116
วันนี้
18,372
เดือนนี้
63,164
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด