สถิติการให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ 2564

สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

สถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน

สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน

สถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน