ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565